Informazioa ematekoak

EUSKO JAURLARITZA

Birgaitze bakandurako finantza laguntzak

Araudi Agiria

317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa. (EHAA 249zk, 2002ko abenduak 31)

Hutsen zuzenketa, ondoko dekretuarena: “317/2002”. (EHAA 69zk, 2003ko apirilak 7) .

Diruz lagungarri diren obra motak: (besteak beste)

3. Motako OBRAK: Etxebizitzak eta haien sarbideak ezinduei buruz indarrean dagoen araudira egokitzeko obrak. Minusbaliatu fisikoentzat arkitektura-oztopoak kentzeko edo zentzumen-minusbaliatuentzat egokitzeko egiten diren obrak dira. Horien artean gutxienez honako hauekin zerikusia duten obrak bilduko dira: · Komunitateko obrak:
– Arkitektura-oztopo guztiak kentzen dituzten igogailuak instalatzea, bide publikotik ibilbide erabilgarri orokorra sortuz.
– Bide publikotik dauden sarbideak berritzea arkitektura-oztopoak kentzeko.

· Obra partikularrak:
– Arkitektura-oztopoak kentzeko edo zentzumen-minusbaliatuentzat egokitzeko helburua duten barneko erreformak.
– Bainugelak erreformatzea oztopoak kentzeko (bainuontziaren ordez dutxa jartzea).

Kontuan izan beharreko baldintzak:

Laguntza onartzen duen ebazpena jakinarazi ondoren hasi beharko dira obrak.

Salbuespenez eta premiazko arrazoiak tarteko, titularrek administrazio-ebazpenaren jakinarazpena jaso baino lehen hasi ahal izango dituzte obrak, betiere hartarako baimena ematen badiete. Arrazoi horiek behar bezala justifikatu eta arrazoitu beharko dituzte.

Elementu komunak birgaitzen direnean, Jabekideen Komunitatea ordezkatzen duenak egin beharko ditu laguntzetarako izapideak, jabetza horizontalari buruzko Legeak ezarritakoari jarraiki.

Diru-laguntzarako eskubidea izateko, eskatzaileen familiaren diru-sarrera haztatuek ez dute 21.000* eurotik gorakoak izan behar.

Birgaitu beharreko eraikinak gutxienez hamar urte izan behar ditu, salbu eta obrak honako hauetarako egiten badira: dagokion etxebizitza ezinduek erabiltzeko.

* Konfirmatu zenbatekoa indarrean dagoen

Informazio gehiago:

http://www.etxebide.info

Irisgarritasun planak egiteko, hobekuntza obrak burutzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak erosteko Udalentzako, Toki Erakunde Txikientzako eta irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak.

Araudi Agiria:

Irisgarritasuna sustatzen duen abenduaren 4ko 20/1997 Legea.

Xedea:

Irisgarritasun baldintzetara egokitzeko planak, Euskadiko Autonomia Erkidegoan hiri ingurunean hobekuntza obrak burutzea eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamendua erostea eta instalatzea. Baldintza horiek Udalen eta toki erakunde txikien irisgarritasun planetan bilduta daude.

Irabazi-asmorik gabeko eta onura publikoko erakunde pribatuen kasuan; hobekuntza obrak burutzea eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamendua erostea eta instalatzea.

Eska daitekeen irisgarritasun aurrekontua eta gehienezkoa:

Eska daitekeen irisgarritasun aurrekontutzat joko da aurkeztutako plan edo/eta obra eta ekipamenduen erosketa aurrekontua, zergak eta tasak kenduta, bider jarduera mota bakoitzari aplikagarri zaion irisgarritasun koefizientea.

Jardueraren arabera aplikagarriak diren gehie-neko koefizienteak*:

Irisgarritasun plana: Koef.= 1.

Pasa bideak, arrapala ez mekanikoak, eskudelak jartzea: Koef.= 1.

Txorkoak ixtea: Koef.= 1.

Komun egokituak: Koef.= 1.

Eraikinetako irisgarritasuna (horizontala eta berti-kala, igogailuak eta jasotzeko plataforma bertikalak eta zeiharrak, ateak, leihoak, eskudelak: Koef.=1.

Igogailuak eta jasotzeko plataformak (translazio bertikala, translazio zeiharra) hiri-izaerakoak: Koef.= 1.

* Besteak beste.

Erakunde bakoitzak eska dezakeen aurrekontua 600.000€takoa izango da, gehienez ere.

Eskaerak aurkezteko tokia eta epea:

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Etxe-bizitza, Berrikuntza eta Kontrol zuzendariari bidali beharko zaizkio eskaerak; Donostia kalea, 1. zk., 01010 Vitoria-Gasteiz.

Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, dagokion Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-rian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak.

Programa honetan ematen diren dirulaguntzak eta produktu lagungarriak, ezgaitasun edo mendekotasun egoeran dauden pertsonen eguneroko bizitzako jardueretarako autonomia pertsonala eta gizarteratzea bultzatzeko dira.

Araudi Agiria:

2008ko abenduaren 23ko 87/08 Foru Dekretua.

Diru laguntza izan dezaketen laguntzen tipologia:

A. Banakako laguntza programak finantzatzeko dirulaguntzak:

Gizarteratze programetan sartzeko edo jarraitzekolaguntzak.

Egoitza baliabideak erabiltzea baztertu eta bakarrik edoberen familia osatuta bizitzea aukeratzen duten 18 urtetik aurre-rako pertsonentzako bizimodu independentea egin ahal izatekolaguntzak.

B. Autonomia pertsonala errazteko produktu lagungarriak erosteko diru laguntzak, edo halako produktuak lagatzea. Produktu lagungarriak hondorengoak direla (oraindaino “laguntza teknikoak” zeritzenak); “pertsonaren urritasunak, jarduteko mugak edo parte-hartzeko murrizpenak prebenitzeko, konpentsatzeko, kontrolatzeko, arintzeko edo neutralizatzeko berariaz egina edo merkatuan eskuragarria den edozein produktu, gailuak, ekipoak, tresnak, teknologia eta softwarea barne. ”.

Produktuen sailkapena, betetzen duten eginkizuna irizpide-tzat hartuta, honako hau da:

Mugikortasun pertsonalerako eta garraioetara iristekoproduktuak.

Hirigintza eta eraikuntza arloko irisgarritasuna bideratzekoak.

Babes eta zaintza pertsonalekoak

Etxeko altzariak eta egokitzapenak.

Komunikazioa, informazioa eta seinaleak.

Kontuan izan beharreko baldintzak:

Eskatzaileak Gipuzkoako Lurralde Historikoan errolda-tuta egon behar du, gutxienez urte bat lehenagotik.

Eskatzaileak %33ko edo gehiagoko ezgaitasuna duenedo mendekotasun egoeran dagoen pertsonaren kalifikazioaizan behar du.

Eskakizun espezifikoak: Laguntza mota bakoitzarentzat ezarrita daude dagokion foru dekretuaren 1. eta 2. eranskinetan.

Eskaerak aurkezteko modua eta epea:

Eskaerak aurkeztu beharko dira interesatua bizi den udalerriko gizarte zerbitzuetan Udaleko gizarte zerbitzuek aztertuko dute laguntzak eskuratzeko ezarritaK dauden eskakizun orokorrak eta espezifikoak betetzen diren.Nolanahi ere, bai eskaera, bai dagokion espedientea, laguntza mota bakoitzerako eskakizunak betetzen dituen pertsona ezgaituaren edo mendekotasun egoeran dagoenaren izenean egingo dira.

Laguntzen berezitasuna eta unibertsaltasuna dela eta, eskaerak edonoiz aurkez daitezke, betiere arau hauek indarrean diren bitartean. Etxean programaren inguruko informazioa norberaren udaleko gizarte zerbitzuetan egongo da.

Informazio gehiago Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean .
https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp
GAO 251 zk. 2008/12/31n. 69. Horrialdea

BIZKAIAKO FORU ALDUNDIA

Besteren beharra duten edo urritasunen bat duten pertsonei laguntzeko produktuak eskuratzeko diru laguntzak.

Xedea:

Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumenen esparruan, besteren beharra duten edota gutxienez %33ko urritasuna duten pertsonei, lehia askearen araubidean, dirulaguntzak ematea horien autonomia gehitzen lagun dezaketen produktuak eskuratzeko.

Araudi Agiria :

Besteren menpean dauden pertsonen autonomia pertsonala eta arreta sustatzeko abenduaren 14ko39/2006 Legea.
Menpekotasuna baloratzeko baremoa onar-tu duen apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretua

Diru laguntza izan dezaketen laguntzen tipologia:

Pertsonaren urritasunak, jarduteko mugak edo parte-hartzeko murrizpenak prebenitzeko, konpentsatzeko, kontrolatzeko, arintzeko edo neutralizatzeko berariaz egina edo merkatuan eskuragarria den edozein produktu, gailuak, ekipoak, tresnak, teknologia eta softwarea barne.

Diru laguntzak jasotzen duten laguntzeko produktuak, UNE-EN ISO 9999:2007 arauan zehaztutako tipologiaren arabera sailkatzen dira.

Diru laguntzetatik kanpo geratzen dira jarraian zehazten diren gailuak, laguntzeko produktuak edota konponbide teknikoak:

Laguntzeko produktuak instalatzeko erabiltzen diren gaiak.

Osasunaren arloko profesionalek bakarrik erabiltzen dituz-ten laguntzeko produktuak edo tresnak.

Teknikoak ez diren konponbideak, besteak beste, lagunaza pertsonala, gida-txakurrak edo ezpainen irakurketa.

Eranskineko katalogoan zehazten diren laguntzeko produktuak, baldin eta horien kostua edo merkatuko prezioa 60 eurotik beherakoa bada.

Eskaerak aurkezteko modua eta epea:

Dagokion Foru Dekretua «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eskabideak aurkezteko epea.

Diru-laguntzen eskabideak Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen bulegoetan aurkeztu behar dira:

C/ María Díaz de Haro,
28 48013 Bilbao
Tlfno.: 946 07.74.40
Fax: 946 07.74.41
e-mail: gizatek@bizkaia.net

Informazio gehiago:

http://www.bizkaia.net

ARABAKO FORU ALDUNDIA

Autonomiarako laguntzak

Xedea:

Hauen helburua, pertsona elbarrien bizi kalitatea hobetzea eta bere autonomia, garapen pertsonala eta gizarteratzea bultzatzeko da.

Araudi Agiria:

1998ko martxoaren 10eko 17/1998 Foru Dekretua.
1998ko maiatzaren 5eko 47/1998 Foru Dekretua.
2006ko uztailaren 11ko 47/2006 Foru Dekretua.

Kontuan izan beharreko baldintzak:

Araban bizitzea eta, eskabidea aurkezteko garaian, bertako edozein udalerritan erroldaturik egotea.

Minusbalia aitorturik izatea eta eskatzen den laguntzaren xedea den minusbalian %33ko edo gehiagoko ezintasun maila edukitzea.

65 urte edo gehiago izatea.

Ezarritako diru-sarreren muga ez gainditzea.

Laguntza motak esparruen arabera:

Pertsona erraztasunez mugitzeko laguntzak; irisgarritasun lanak.

Norberaren garbiketarako laguntzak.

Etxeko lanak egiten errezten duten laguntzak.

Inguruarekin harremanak bultzatzeko laguntzak.

Leku batetik bestera joateko gaitasuna handitzeko laguntzak.

Laguntza espezializatuarako laguntzak.

Profesionalki bultzatzeko laguntzak.

Beste ez-ohiko laguntzak eta lagunata osagarriak.

Eskaerak aurkezteko modua eta epea:

Diru laguntzak eskatzeko 90 egun izango dira, dagokion deialdia ALHAOan argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Laguntzen eskaerak, interesatuaren etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan Minusbaliatuen Balorazio eta Orientaziorako Zentroan:
Manuel Iradier kalea, 27 baxua Vitoria-Gasteiz. Tlf: 945 23 34 25.
edo, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean aurkeztu beharko da. :
Diputazio kalea, 13 baxua Vitoria-Gasteiz. Tlf: 945 151015.

Informazio gehiago:

http://www.alava.net/ifbs

GOBIERNO DE NAVARRA

Ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Laguntza Teknikoak.

Programa honetan ematen diren dirulaguntzen helburua, hartukizun bakarrekoak ez bermatua, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen eguneroko bizitzako jardueretarako autonomia pertsonala bultzatea da.

Araudi Agiria:

2008ko ekainak 17ko 69/2008 Fou Dekretua (NAO 84. zk. 2008/07/09a)
2008 ko apirilak 10eko 1135/2008 Ebazpena (NAO 68. zk. 2008/06/02a)

Onuradunak:

65 urtetik gorako pertsonak.

65 urtetik beherako pertsonak, aitortutako gaigabezi batekin.

Kontuan izan beharreko baldintzak (Adineko pertsonak):

Eskabidea aurkezteko garaian, Nafarroan bi urte bizi izana.

Erakunde publiko nahiz pribatuek izaera, helmen eta xede berekin emandako laguntzak eskuratu ezin izatea.

Balioespen eta Laguntza Teknikoen Batzordearen baiezko txostena jasotzea. (Agencia Navarra para la Dependencia)

Onuradunaren diru-sarrerak, langilearentzat hitzarmenez finkatutako soldata ez gainditzea.

Kontuan izan beharreko baldintzak (Ezgaitasuna duten pertsonak):

Eskabidea aurkezteko garaian, Nafarroan bi urte bizi izana.

Minusbalia aitorturik izatea eta eskatzen den laguntzaren xedea den minusbalian %33ko edo %21eko ezintasun maila edukitzea.

Erakunde publiko nahiz pribatuek izaera, helmen eta xede berekin emandako laguntzak eskuratu ezin izatea.

Erakunde publiko nahiz pribatuek izaera, helmen eta xede berekin emandako laguntzak eskuratu ezin izatea.

Eskatzen den laguntzeko produktuaren merkatuko prezioa 60 eurotik gorakoa izatea.

Eskantzen diren laguntzen kontzeptua, aitortutako menpekotasun maila eragin duen diagnostikoarekin lotura izan behar du.

1.225€ko diru-sarrera muga ez gainditzea.

Eskaerak aurkezteko Erakundeak:

Epea:2009/01/01etik 2009/12/31ra.

Agencia Navarra para la Dependencia: González Tablas kalea 7. zk. Iruña

Interesatuaren etxebizitzari dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan.

Informazio gehiago:

http://www.navarra.es.
Ayudas técnicas para personas mayores // Ayudas técnicas para personas con discapacidad

GOBIERNO DE CANTABRIA

Ayudas individuales dirigidas a contribuir a los gastos derivados de la adquisición de ayudas técnicas (audífonos, prótesis,…) o de reformas en la vivienda para adaptarla a las necesidades de las personas con discapacidad.

Personas beneficiarias:

 • Personas mayores de sesenta años, que no se encuentren en activo laboralmente y cuyas condiciones económicas o sociales sean insuficientes.
 • Personas con discapacidad, menores de 65 años, que tengan reconocida con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, una minusvalía igual o superior al 33% o bien quien teniéndola solicitada no esté resuelta por causas no imputables al interesado; podrán ser solicitantes, en este caso, los padres, representantes legales o guardadores de hecho de los afectados.

Tipos de ayuda:

 • Prestación nº 4: Para la adaptación funcional de la vivienda habitual, entendiéndose por tal, la eliminación de barreras o la adecuación del hogar a las necesidades del beneficiario. Hasta 3.000 €. No se podrá conceder en el caso de que el beneficiario haya recibido subvención para la misma finalidad durante los últimos 5 años de cualquier Administración pública o entidad pública o privada.
 • Prestación nº 5: Para la eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten la movilidad y/o el acceso a la vivienda, entendiendo por tales las definidas en la Ley de 3/1996 de Cantabria sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. No se podrá conceder en el caso de que el beneficiario haya recibido subvención para la misma finalidad durante los últimos 5 años de cualquier Administración pública o entidad pública o privada. Hasta 3.000 €.

Presentación de solicitudes: El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación correspondiente será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria, es decir del 23 de enero de 2009. Lugar de presentación: Dirección General de Servicios Sociales C/ Hernán Cortés nº 9- 1ª planta 39003 Santander Teléfono: 942 207 957 Más información en: http://www.serviciossocialescantabria.org/pag/discPrestaciones.aspx

GOBIERNO DE LA RIOJA

Ayudas a Personas con Discapacidad: audífonos, camas articuladas, elevadores, equipos informáticos y otras.

Normativa reguladora: Orden 1/2005, de 4 de enero de 2005. Personas beneficiarias:

 • Las personas que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
 • Menores de seis años, afectados por un grado de minusvalía inferior al 33%, en los casos que se justifique que, de no obtener el servicio, recibir el tratamiento o adquirir la ayuda técnica, pudiera producirse un deterioro de su discapacidad.

Tipos de ayudas:

 • Tratamientos.
 • Movilidad y Comunicación (exclusivamente para menores de 65 años):
  • Ayudas Técnicas: audífonos, camas articuladas, elevadores, equipos informáticos etc. La concesión de equipos informáticos se reserva a aquellos casos en los que la minusvalía de los solicitantes les dificulte de forma especial su relación con el entorno (hipoacúsicos profundos y sordomudos, así como discapacitados con afección física grave que les exige, con carácter general, la permanencia en su domicilio).
  • Accesibilidad: adaptaciones de vehículos.
 • Alojamientos.
 • Otras ayudas de carácter excepcional

Plazo para presentar la solicitud: La ayuda deberá justificarse en el plazo de dos meses computados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la resolución de concesión y, en todo caso, antes del 20 de diciembre del año en el que se conceda la misma. Lugares de presentación:

 • Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales, calle Villamediana nº 17, 26071 Logroño.
 • El Servicio de Atención al Ciudadano

Más información en: http://www.larioja.org AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INEM

Enpresei emandako diru-laguntza lanpostuak egokitzeko eta oztopo arkitektonikoak kentzeko.

Onurak:

Kontratatutako langile minusbaliatu bakoitzeko 901,52 €-ko gehieneko zenbatekoa lanpostua egokitzeko.

Enpresaren eskakizunak:

Zerga arloko eta Gizarte Segurantzako betebehar guztiak egunean izatea.

Zerga arloko eta Gizarte Segurantzako betebehar guztiak egunean izatea. Minusbaliotasuna duen langile horren enpleguaren egonkortasuna, gutxienez, hiru urtez mantentzeko betebeharra. Kaleratuz gero, ordezkatu egin beharko da. Arau hori ez bada betetzen, diru-laguntza eta hobaria itzuli beharko ditu.

Langilearen betebeharrak:

Gutxienez, % 33ko minusbaliotasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala egiaztatzea.

Laneko merkatu arruntera sartzeko zailtasun bereziak dituen ezgaitua izatea.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Diru-laguntza eskatzeko formularioa

Aipatutako egokitzapena ziurtatzen duen faktura edo aurrekontua.

Fotokopia eta jatorrizko dokumentua konpultsatzeko.

“Diru-laguntzak ordaintzeko helbideratzeari” dagokion dokumentua.

Gizarte Segurantzako ziurtagiria (jatorrizkoa).

Foru Ogasunak eta Estatukoak emandako ziurtagiriak (jatorrizkoak).

Informazio gehiago:

www.inem.es edo EINeko edozein Enplegu Bulegotan

ARAUDIA

NORMATIVA EXTRACTO DEL DECRETO 68/2000 por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

 • Anexo III. CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS
 • Anexo V. OBRAS DE REFORMA, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN EN LAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES.

Descargar documento Descargar documento DECRETO FORAL 154/1989, de 29 de junio, Gobierno de Navarra. Reglamento para el desarrollo y aplicación de la Ley foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales. Este reglamento es de aplicación al diseño y ejecución de las obras de nueva planta, ampliación, reforma, adaptación, mejora o cambio de uso correspondiente a los espacios libres de edificación, edificios y locales de uso o concurrencia públicos, ya sean de titularidad o dominio público o privado. Descargar documento Definición de movilidad reducida por el arquitecto Enrique Rovira-Beleta. Especializado en Edificación y Accesibilidad, actualmente es una persona destacada, nacional e internacionalmente, en accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, realizando proyectos, planes de accesibilidad, supervisión de proyectos, auditorias, cursos de formación y conferencias, artículos, publicaciones, etc.