Salmenta-baldintzak

1. Prezioa eta ordainketa

1.1. Adierazitako prezioan ez dago sartuta ez BEZ, ez IGIC, ez, oro har, kontratu honen ondorioz sortzen diren tributu, eskubide, arbitro eta abarrik, eta eroslearen kontura izango dira, salbu eta kontrakorik zehazten bada kontratuaren baldintza berezietan.

1.2. Kontratu honen zenbateko osoa aldaezintzat joko da alderdiek berariaz aldatzen ez duten bitartean.

1.3. Kontratu hau sinatu ondoren emandako lege- edo erregelamendu-aldaketengatik Bidea SLk kontratuan, hornidura berrian edo lan berrian aldaketaren bat egin behar badu, haren kostua eroslearen kontura izango da, eta kontratu honen prezioa igoko da.

1.4. Exiji daitezkeen zenbatekoak helbideratzearen edo banku-transferentziaren bidez, eskudiruaren bidez edo txekeak entregatzearen bidez ordainduko dira; Bidea SLk edozein unetan eska dezake hori, txeke konformatuak edo banku-txekeak izan. Ordainketa geroratua kanbio-letren bidez hitzartzen bada, erosleak ordaindu beharko du ondore horiek kargatzen dituen tinbrea edo zerga. Ondorio horiek ezarritako unean ez ematea ez-betetze gisa hartuko da kontratu honen ondorioetarako. Era berean, erosleak epemugan inolako ondoriorik ordaintzen ez badu, ez-ordaintze hori ordainketa-betebeharren ez-betetzetzat hartuko da, horrek dakartzan ondorio guztiekin.

1.5. Erosleak hitzartutakoa benetan ordaindu arte, kontratu honen xede diren material eta instalazioek Bidea SLren jabetza esklusiboa izaten jarraituko dute, nahiz eta muntatuta egon edo instalazioa erabat amaituta egon. Ondorioz, erosleak ezin izango du material eta instalazioetako bat titulu bidez besterendu, kargatu edo laga ordainketa osoa egin arte. Horretarako, erosleak Bidea SLri jakinarazi beharko dio hirugarren pertsonek gauzatutako ekintzen ondorioz elementu horien gainean enbargoa, atxikipena edo traba sortzen bada.

1.6. Bide SLri eskatutako kopururen bat ordaintzen ez bazaio, berehala eten ahal izango ditu, aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe, materialak fabrikatu eta bidaltzeko lanak, muntaketa-lanak eta, hala badagokio, instalazioa zerbitzuan jartzeko lanak, eta instalazioa osatzen duten materialak kendu ahal izango ditu, instalatuta egon ala ez. Era berean, Bidea S.L.k, diru-kopururik ordaintzen ez badu, ahalmena izango du instalazioa zerbitzutik kanpo uzteko.

1.7. Era berean, eska daitekeen edozein kopuru ez ordaintzeak ahalmena emango dio Bidea S.L. sozietateari kontratu hau suntsiarazteko, eta bere egingo ditu, kalte-galeren kalte-ordain gisa, erosleak jasotako zenbateko guztiak. Horrek ez du eragotziko dagozkion akzioak egikaritzea, baldin eta uste badu kopuru horiek ez dituztela estaltzen erosleak kontratua ez betetzeak eragindako kalte eta galera guztiak.

2. Fabrikazio- eta muntaia-planoak

2.1. Kontratua sinatu eta berehala, bezeroak Bidea SLra sartzen utzi beharko du instalazioaren konfigurazioa neurtu eta zehazteko, fabrikazio- eta muntaketa-planoak egin ahal izateko. Sarbidea errazten ez bada, ondoriorik gabe geratuko dira kontratua gauzatzeko hasieran hitzartutako epeak, eta horien ordez, Bidea SLk plangintza orokorraren arabera zehazten dituen epe berriak jarriko dira.

3. Materialak bidaltzea

3.1. Alderdiek materiala muntatu aurretik bidaltzea erabakiz gero, erosleak materiala jaso beharko du, eta behar besteko arretaz zaindu beharko du, instalatu eta behin betiko entregatu arte, eta bertan gertatzen diren kalte eta narriaduren erantzule izango da. Beraz, instalazioko elementuren bat falta dela edo hondatu dela edozein unetan detektatzen bada, Bidea SLk dagokion elementua berregin edo konponduko du

3.2. Si una vez acordado el envío de los materiales, el comprador no se hiciera cargo de los mismos, serán de su cuenta los gastos de custodia, almacenaje y seguro a que ello diera lugar.

3.3. Si por causa imputable al comprador hubiera de retrasarse el envío de materiales respecto de los plazos previstos, BIDEA S.L. tendrá derecho a facturar y cobrar el importe de las inversiones efectuadas según valoración de BIDEA S.L. y quedarán sin efecto los plazos pactados, que serán sustituidos por los nuevos que BIDEA S.L. determine en atención a los que aconseje su planificación general.

3.2. Behin materialak bidaltzea adostuta, erosleak ez baditu bere gain hartzen, bere kontura izango dira horiek zaintzeko, biltegiratzeko eta aseguratzeko gastuak.

3.3. Erosleari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik materialen bidalketa aurreikusitako epeen aldean atzeratu behar bada, Bidea SLk eskubidea izango du Bidea SLren balorazioaren arabera egindako inbertsioen zenbatekoa fakturatu eta kobratzeko, eta ondoriorik gabe geratuko dira hitzartutako epeak; horien ordez, Bidea SLk bere plangintza orokorraren arabera zehazten dituen epe berriak jarriko dira.

4. Muntaketa-lanak

4.1. Bidea SL ez da behartuta egongo muntaketa-lanetan hastera, baldintza partikularretan adostutako egokitze-lanak erabat amaitu aurretik. Hasierako aurreikuspenen gainean egokitze-lan horien exekuzioa atzeratzen bada, muntaketa amaitzeko hasieran hitzartutako epeak indargabetu egingo dira eta ondoriorik gabe geratuko dira. Epe horien ordez, Bidea SLk plangintza orokorraren arabera erabakitako epe berriak ezarriko dira.

4.2. Aipatutako egokitze-lanak eroslearen betebeharra izango dira, eta muntaketa-planoetako zehaztapenetara eta Bidea S.L. enpresaren jarraibideetara egokitu beharko dira.

4.3. Muntaketa ezin bada jarraitu edo amaitu Bidea SLri egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik, Bidea SLk instalazioa amaitutzat jo ahal izango du ordainketa-ondorioetarako.

5. Ematea eta jasotzea

5.1. Amaitutako instalazioa entregatu eta hartzeko, haren funtzionamendu-proba egingo da eroslearen edo haren arduradunaren aurrean. Azken horrek dagozkion agiriak sinatuko ditu, eta, hala badagokio, ohar egokiak jasoko ditu haietan.

5.2. Harrera ezin bada aurreikusitako moduan egin, eroslea edo haren ordezkaria bertaratu ez delako, amaiera-albarana sinatzeari uko egin zaiolako edo dagozkion oharrak idatziz egin nahi ez dituelako, Bidea SLk gutuna bidali ahal izango dio bezeroari, materialak entregatu izanaren eta instalazioa amaitu izanaren albarana eta amaiera-akta erantsita. Agiri horiek bezeroak behar bezala sinatu beharko ditu, edo egoki diren oharrak egin beharko ditu, eta Bidea SLri itzuli beharko zaizkio, gutuna jaso eta hurrengo hamar egunen barruan. Bezeroak ez badu akta itzultzen adierazitakoaren arabera, instalazioa erosleak nahi bezala jaso duela ulertuko da ondorio guztietarako.

5.3. Erosleak aktan jasota uzten badu Bidea S.L. sozietateari egotz dakiokeen akatsen bat dagoela, horrek idatziz jakinarazten duenean akatsa zuzendu duela, instalazioa entregatu eta jaso egingo da, lehen aurreikusitako moduan.

5.4. Bidea SL ez dago behartuta instalazioa entregatzera, harik eta kontratu honen arabera eska daitezkeen zenbateko guztiak benetan kobratzen ez dituen arte, nahiz eta muntaketa-obra amaitu den eta funtzionamendu-probak egin diren eta emaitza positiboa izan den.

5.5. Aurrekoa gorabehera, Bidea S.L.k instalazioa entregatu ahal izango du, eska daitekeen guztia benetan ordaindu aurretik. Kasu horretan, tresnaren edukitza entregatutzat joko da, eta erosleak erabiltzeko ahalmena izango du, baina Bidea SLren aldeko jabari-erreserbarekin; azken horrek haren jabe izaten jarraituko du ordainketa osoa egiten ez den bitartean, hori guztia amaiera-aktan ezer jasota ez badago ere.

6. Bermea

6.1. Bidea SLk materialen kalitatea bermatzen du bi urteko epean, amaiera-aktatik zenbatzen hasita, baldin eta instalazioaren kontserbazioa Bidea SLri edo hark baimendutako kontserbatzaileari agintzen bazaio.

6.2. Bermea honako hauetara hedatzen da: fabrikazio- edo muntaketa-akatsengatik akastunak diren piezak edo elementuak doan ordeztera, baina ez piezaren ohiko higaduragatik, zabarkeriagatik edo erabilera txarragatik, edo instalazioaren funtzionamenduan eragina izan dezaketen energia elektrikoaren hornidura-akatsengatik. Ordeztutako pieza akastunak Bidea SLren jabetzakoak izango dira, eta berehala amaituko da bermea, baldin eta titularrak baimendutako edo baimendu gabeko Bidea SLkoak ez diren pertsonek instalazioko elementuak edo piezak manipulatzen, desmuntatzen edo konpontzen badituzte.

6.3. Aurrekoari kalterik egin gabe, bidezkoa den kasuetan, Bidea SLk azken eroslearen edo kontsumitzailearen aurrean erantzungo du, entregatzen denetik bi urtez, instalazioaren adostasun-hutsegiteen aurrean, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsari buruzko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera.

7. Ez-betetzea

7.1. Baldin eta Bidea SLk ezin baditu kontratatutako hornidurak eta lanak hasi, jarraitu edo amaitu eroslearen betebeharretako edozein ez betetzeagatik edo atzerapenagatik, Bidea SLk kontratua suntsiarazi ahal izango du, ondoren adierazten diren ondorioekin, edo kontratua aurreikusitako baldintzetan gauzatzeko baldintzak bete arte etenda utzi, eta entregatutako materialak kendu ahal izango ditu. Azken kasu horretan, hornidurak eta lanak gauzatzeko itundutako epeen indarraldia indargabetuko da, eta horien ordez, Bidea SLk plangintza orokorraren arabera zehazten dituen berriak jarriko dira.

7.2. Baldin eta Bidea S.L.k kontratua suntsiaraztea erabakitzen badu eroslearen betebeharrak ez betetzeagatik, eroslearengandik jasotako zenbatekoak bere egingo ditu kalte-galeren kalte-ordain gisa, eta horrek ez du eragotziko dagozkion akzioak egikaritzea, baldin eta uste badu kopuru horiek ez dituztela estaltzen erosleak kontratua ez betetzeak eragindako kalte eta galera guztiak.

7.3. Erosleak konkurtso-prozedura eskatze hutsak, edo haren kaudimengabeziak, deklaratuak edo egitatezkoak, eroslearen betebeharrak ez ordaintzearen edo ez betetzearen ondorio berberak izango ditu kontratu honi dagokionez. Kasu horietan, Bidea SLk kontratu hau indargabetu ahal izango du, edo betebeharren betearazpena eten, aurreko puntuetan adierazitako baldintzetan eta ondorioekin. Era berean, kasu horietan, Bidea SLk, erosleari aldez aurretik jakinarazi gabe, kontratatutako horniduren eta lanen jarraipena, amaiera eta entrega hirugarrenekin kontratatu ahal izango ditu, egokitzat jotzen dituen baldintzetan.

8. Instalazioaren erabilera

8.1. Kontratatutako instalazioa arkitektura-hesiak eta ezinduek edo mugikortasun urriko pertsonek berariaz erabiltzekoak gainditzeko diseinatuta dago. Bidea SL ez da izango eroslearen edo hirugarrenen aurrean instalazioa adierazitako erabileraz bestelako erabilerarako erabili ezin izatearen erantzule, ezta instalazioa behar ez bezala erabiltzearen erantzule ere.

9. Datu pertsonalak

9.1. Bidea SLk eroslearen datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko ditu, eta Legeak ematen dituen modu eta eskubideekin erabiliko ditu. Erosleak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu, legeak zehazten duenez. Horretarako, Bidea S.L. Avda enpresari zuzendu beharko dio, idatziz. Letxunborro, 92 20.305 Irun Gipuzkoa.

10. Forua

10.1. Kontratu honi buruzko gai guztietarako, alderdiek berariaz uko egiten diote legokiekeen foruari, eta Donostiako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira.

11. Ezeztatzeko ahalmena

11.1. Azken erosleak kontratu hau baliogabetu eta ondoriorik gabe utzi ahal izango du, gehienez ere zazpi egun naturaleko epean, kontratua sinatzen den egunetik zenbatzen hasita. Horretarako, Bidea SLri igorriko dio, modu fede-emailean, adierazitako epean eta behar bezala sinatuta, ezeztapen-agiria, zeina esteka honen bidez deskarga baitaiteke.

Have a question? We are here to help.
Escríbenos
Agenda una videollamada
Dudaren bat? Kontaktatu hemen
¡Hola! 👋
Elige una opción para ponerte en contacto.
¡Te responderemos muy rápido!
Bidea trata tus datos para responder tu consulta. Si aceptas, recibirás comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, entre otros, según nuestra Política de privacidad.